Mary Roselit G.Sevilla

Montessori Lead Teacher

Mary Roselit G.Sevilla

Cô Mary Roselit đã có 6 năm kinh nghiệm (2015-nay) là Giáo viên Montessori Lower Elementary tại Khối Tiểu học của Đại học Montessori University of San Carlos (một trường học Montessori liên cấp từ Mầm non tới Đại học tại Philippines).
Cô tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục Montessori tại University of San Carlos-South Campus năm 2014,
Và hoàn thành các khóa training:
– How To Get Our Children Back To Be Focused
– Helping Emotionally Distressed Students
– How to come up with an Individualized Education Program