Nguyễn Thị Hồng Liên

Hợp xướng

Nguyễn Thị Hồng Liên

– Tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc, HV Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2017;
– Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, 2014.
– Giáo viên thanh nhạc tại Young hit Young beat Academy, 2015 – nay;
– Giáo viên thanh nhạc tại Polaris, 2016-2018;
– Giáo viên thanh nhạc tại S-Music, 2011-2013.