TIn tức & Sự kiện
Nguyễn Thị Thu Hiền

Trợ giảng Giáo viên Tiếng Anh Upper Elementary

Nguyễn Thị Thu Hiền

IELTS 7.0;

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, 2020.

 

Giáo viên IELTS tại AMES English Centrer, 2019-2020;

Đào tạo và tuyển dụng nhân viên tại TOPICA Department, TOPICA Edtech Group, 2017-2019