Nguyễn Thùy Trinh

Trợ tá Xưởng Mỹ thuật LEA

Nguyễn Thùy Trinh

– Cử nhân Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
– Giáo viên Nghệ thuật, Xưởng Nghệ thuật Tí Toáy;
– Giáo viên Nghệ thuật, Xưởng Nghệ thuật Art Tree;
– Giáo viên CLB Mỹ thuật tại Genesis School Hanoi;
– Họa sỹ Thiết kế, Trường ngoại khóa Dream & Do.