Phạm Mỹ Kiều Anh

Tổ trưởng tổ Âm nhạc

Phạm Mỹ Kiều Anh

– Thạc sỹ Biển diễn Âm nhạc loại Ưu, Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, 2010;
– Cử nhân, tốt nghiệp thủ khoa, Nhạc viện Hà Nội, 2007;
– Chứng chỉ Sư phạm Âm nhạc Quốc tế, Học viên Âm nhạc Hoàng gia Anh, 2010;
– Chứng chỉ Âm nhạc và Vận động Montessori, Hà Nội, 2016;
– Chứng chỉ Âm nhạc và Vận động Dalcroze, Malaysia.
– Giảng viên Piano, Trường Quốc tế Liên hợp quốc UNIS, 2017 – 2020;
– Giảng viên Piano tại Erato;
– CTV Khoa Piano, Học viên Âm nhạc Quốc Gia, 2011-Hiện tại;
– CTV Khoa Piano, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, 2014-Hiện tại;
– 6 năm hướng dẫn học sinh thành công trong kỳ thi Piano và Lý thuyết Âm nhạc lấy chứng chỉ do Hội đồng Liên kết các Trường Âm nhạc Hoàng gia Anh ABRSM cấp.