Phạm Thị Hải Yến

Giáo viên môn Thuyết trình

Phạm Thị Hải Yến

Trình độ:
Tiến sỹ Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019;
Thạc sỹ Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2008;
Cử nhân Tâm lý – Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006.

Kinh nghiệm:
Giảng viên Kỹ năng, Đại học Thủy Lợi;
Giảng viên Kỹ năng mềm, Đại học Đại Nam