Thang Thị Bích Hằng

Ukulele & Guitar

Thang Thị Bích Hằng

– Cử nhân Guitar, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
– Giáo viên Ukulele và Âm nhạc, Korea – Global school, 2019- 2020;
– Giáo viên dạy tạo nguồn bộ môn guitar, Trung tâm đào tạo âm nhạc, học viện An ninh Quốc Gia Việt Nam, 2010-2020;
– Biên soạn chương trình giáo dục sớm bằng âm nhạc (cảm thụ âm nhạc và ukulele) dành cho trẻ 3-6 tuổi, và đào tạo giáo viên, Popodoo Việt Nam, 2018-2019;
– Thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.