100 hoạt động dành cho các em bé Montessori lứa tuổi mầm non

100 hoạt động dành cho các em bé Montessori lứa tuổi mầm non

31.07.2021 8:12:00

Ams 1

100 Activities for Montessori Early Childhood Students / 100 hoạt động cho các em bé Montessori lứa tuổi mầm non

An eclectic listing that we hope will inspire you! / Mong rằng những hoạt động này có thể truyền cảm hứng cho bạn!

 

1. Draw a map of a room in your house. Be sure to label everything.

Vẽ sơ đồ một căn phòng trong nhà của con. Hãy nhớ ghi chú tên của các đồ vật trong phòng nhé!

2. Cut out pictures from a magazine and make a picture book. Tell a story!

Cắt những bức tranh, ảnh trong tạp chí và tạo thành một cuốn truyện tranh. Hãy kể truyện từ cuốn truyện tranh con vừa làm.

3. Plan a  healthy  meal  or  snack  for  your     Have  someone  help  you  prepare  and  cook the  meal or snack.

Lên thực đơn cho một bữa ăn chính hoặc ăn nhẹ tốt cho sức khỏe cho gia đình. Con hãy nhờ ai đó giúp con chuẩn bị và nấu bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ nhé.

4. Learn a new household skill like washing clothes, emptying the dishwasher, doing dishes, or folding clothes. Maybe you could do all of these!

Học một công việc mới trong gia đình như giặt quần áo, đồ nước vào máy rửa bát, rửa bát hoặc gấp quần áo. Con có thể làm tất cả những điều này đấy!

5. Work with  someone   who  knows  how  to  build  a  fence,  a  bike  ramp,  a  bookcase, a bench,  or anything else you can think up. Help a grown up with their big work!

Làm việc chung với một người biết cách xây hàng rào, đường dốc dành cho xe đạp, tủ sách, ghế băng hoặc bất cứ thứ gì mà con có thể nghĩ ra. Hỗ trợ người lớn với công việc của mọi người đang làm!

 

Img 8412

6. Draw a picture of your family. Label everyone with their names. Can you write something about each of your family members? For example, “My brother’s favorite color is red!”

Vẽ một bức tranh về gia đình của con. Viết tên mọi người ở bên dưới. Ngoài ra con có thể viết gì đó về từng thành viên trong gia đình, ví dụ: “Anh trai của mình yêu thích nhất là màu đỏ!”

7. Explore the website howstuffworks.com and find a section that interests you. Write or have someone help you write interesting facts that you learn, and then share them with others.

Hãy xem những thông tin trong website www.howstuffworks.com và tìm những thông tin mà con quan tâm. Con có thể viết hoặc nhờ ai đó giúp con viết những điều thú vị mà con học được và chia sẻ những điều đó với người khác.

8. Make a botany map of your backyard. Place each plant in its place on the map.

Vẽ một bản đồ thực vật ở phía sân sau của con. Vẽ từng cây ở đúng vị trí ở trên bản đồ.

9. Can you  clean  the  leaves  of  a  plant  in  your  house?  Use  a  little  bit  of  soapy  water  and  a sponge.

Con có thể lau sạch lá cây ở trong nhà. Sử dụng một chút nước xà phòng và bọt biển.

10. Look out your window. Draw a picture of the biggest, smallest, and most unusual things you see.

Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ của con. Con hãy vẽ một bức tranh về những thứ lớn nhất, nhỏ nhất và đặc biệt mà con nhìn thấy.

11. Practice and memorize the days of the week in order.

Ôn luyện và ghi nhớ các ngày trong tuần theo thứ tự.

12. Practice and memorize the months of the year in order.

Ôn luyện và ghi nhớ các tháng trong năm theo thứ tự.

13. Name your favorite day. Tell someone why that is your favorite.

Kể tên ngày yêu thích của con. Nói với ai đó lý do tại sao đó là ngày yêu thích của con.

14. Name your favorite month. Tell someone why that is your favorite.

Kể tên tháng yêu thích của con. Nói với ai đó lý do tại sao đó là tháng yêu thích của con.

15. Count as high as you can. Write or  have  someone  write  that    Can  you  read  that number?

Đếm đến số cao nhất mà con thể. Con có thể viết hoặc nhờ ai đó viết ra số. Con hãy xem mình có thể đọc được số đó không nhé.

16. Sing the continent    Print  a  continent  map  from this website: https://www.printableworldmap.net/category/continent. Color it!

Hãy hát các bài hát về châu lục. In bản đồ các châu lục trên trái đất từ website này và tô màu.

17. Name all  of  the    Have  someone  help  you  look  up  your  favorite  planet. Write down  or have  someone  write  some  interesting  facts  that  you  learn  and  share  those facts  with  a  family member.

Viết ra tên của các hành tinh. Con có thể nhờ ai đó tra cứu thông tin hành tinh yêu thích của con. Con viết hoặc nhờ ai đó viết một số thông tin thú vị mà con học được và chia sẻ những thông tin đó với các thành viên trong gia đình.

18. Write an “I love you” letter to your friends and relatives.

Viết một bức thư “Mình yêu bạn” cho bạn bè hoặc người thân trong gia đình của con.

19. Read a book or have someone read to you. Tell the basic idea and what you liked about it. What did they not do so well? Who are the characters? What is the setting?

Con đọc sách hoặc có thể nhờ ai đó đọc sách cho con. Con hãy chia sẻ những suy nghĩ và những điều con thích về cuốn sách đó. Trong sách đã có điều gì xảy ra? Các nhân vật trong câu chuyện là gì? Diễn biến câu chuyện thế nào?

20. Read or have someone read poetry or nursery rhymes. Memorize your favorite poem or nursery rhyme and recite it to your family.

Con có thể đọc hoặc nhờ ai đó đọc thơ hay các bài đồng dao cho con nghe. Con có thể học thuộc bài thơ hoặc bài đồng dao mà con yêu thích và đọc lại cho gia đình mình nghe nhé.

21. Think of words that rhyme with: hat, car, ring, stop, man, dad, rock, pig, and lot. Can you write any of your rhyming words?

Nghĩ về những từ cùng vần với: hat, car, ring, stop, man, dad, rock, pig và lot. Con có thể viết ra bất kỳ từ cùng vần nào mà con nghĩ tới.

22. Practice telling stories. Think of a story that you know well and try to tell it in several different ways. For example, tell the story from a different point of view or in a different setting. Change the ending. Make it funny!

Con có thể thực hành việc kể chuyện. Nghĩ về một câu chuyện mà con biết rõ và thử kể nó theo những cách khác nhau. Ví dụ: kể câu chuyện theo một cách nhìn hay một bối cảnh khác. Thay đổi đoạn kết. Làm cho nó hài hước!

23. Watch a YouTube video on how something works. For example: https://www.youtube.com/watch?v=1VrdUYbHvyo this  video  shows   you  how  glass  is made.  BEFORE  watching  the  video,  make  a  prediction  on  how  you  think the  item  is  Then,  watch  the  video  and  write  or  talk  about  the  way  the  item  is  actually  made.  Were you  close or did  it  surprise  you?

Xem một video và quan sát cách hoạt động của một thứ gì đó. Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=1VrdUYbHvyo video này cho con biết thủy tinh được tạo ra như thế nào. TRƯỚC KHI xem video, con hãy đưa ra các dự đoán về cách nó được làm ra. Sau đó, xem video và viết hoặc nói về cách đồ dùng đó được làm ra. Con thấy mình đã nghĩ gần đúng hay có điều gì khiến con ngạc nhiên?

24. Remember trick-or-treating?  Make  a  bar graph  of  the  different  varieties  of  candy  you received from your neighbors.  For example,  you  might  sort it  out  into  categories  such  as chocolate,  hard candy,  and soft candy.  Be creative!  If you can’t remember, make a bar graph that shows what you would LIKE to get next Halloween.

Con có nhớ trò chơi Trick-or-treating không? Con có thể lập biểu đồ hình cột về các loại kẹo khác nhau mà con nhận được từ hàng xóm. Ví dụ: con có thể sắp xếp nó thành các danh mục như socola, kẹo cứng và kẹo mềm. Hãy sáng tạo! Nếu con không thể nhớ, hãy tạo một biểu đồ thể hiện những gì con muốn nhận vào Halloween tới.

25. Learn how  to  cook  a  food  that  is  generally  made  in  the  fall  like  pumpkin  bread, apple sauce, or sweet potatoes.

Học cách nấu một món ăn thường được làm vào mùa thu như bánh mì bí đỏ, sốt táo hoặc khoai lang.

26. Talk to  an  adult  about  what  fruits  and  vegetables  are  in  season  right  Do you know  how  to cook with those foods?

Trò chuyện với người lớn trong gia đình về những loại trái cây và rau củ đang vào mùa. Con có thể nấu ăn từ những loại thực phẩm đó không?

27. Explore the website Adapted Mind and play some math games. https://www.adaptedmind.com/index.php

Con có thể khám phá webstie Adapted Mind và chơi một số trò chơi toán học ở đó. https://www.adaptedmind.com/index.php

28. October is  National  Popcorn  Poppin’  If  your  family  has  popcorn  kernels, measure  out  1 tablespoon and estimate how many  kernels  are  in  it. Then  count  them and  see  how  close  you came. Help your family pop the corn and enjoy it!

Tháng 10 là Tháng Quốc Tế Bắp Rang Bơ. Nếu gia đình con có hạt bổ Bắp Rang Bơ, hãy đong một thìa hạt và ước tính xem có bao nhiêu hạt trong đó. Sau khi đếm xong, con có thể kiểm tra kết quả của mình. Con cũng có thể giúp gia đình tách hạt ngô và thưởng thức nhé!

29. Look through  the  store  ads    Choose  5  items  to “pretend buy.”  How  much  money would need to buy each? Can you add the cost up?

Xem qua các cửa hàng online ở trên mạng. Chọn 5 mặt hàng để “giả vờ mua”. Con sẽ cần bao nhiêu tiền để mua mỗi mặt hàng đó? Con có thể tính tổng chi phí mà con cần mua không?

30. Get a  lesson  on  how  to  take  pictures  with  your  family  camera  or  Learn  to use  the different settings. Can you edit a photo?

Con có thể nghe hướng dẫn một bài học về cách chụp ảnh bằng máy ảnh của gia đình hoặc điện thoại. Tìm hiểu cách sử dụng các cài đặt khác nhau. Con cũng có thể chỉnh sửa một bức ảnh.

Img 6392

31. Write a thank-you  note  to  someone. For  example,  thank  a  grandparent  for spending time  with you,  thank  a  brother  or  sister  for helping  you  learn  something,  or  thank  a coach  for  helping  you learn  a  sport.  Do  you  know  how  to  address  It  and  put  a  stamp  on it?  Ask  your  parents  to  help  you mail it.

Viết thư cảm ơn cho ai đó. Ví dụ, cảm ơn ông bà đã dành thời gian cho con, cảm ơn anh/chị/em đã giúp con học điều gì đó hoặc cảm ơn đã hướng dẫn con chơi một môn thể thao. Con có thể học cách viết địa chỉ, dán tem vào thư. Nhờ ba mẹ gửi thư đó đi giúp con.

32. Explore the website, https://teks.mathgames.com/ and try out some of the math games.

Khám phá website, https://teks.mathgames.com/ và chơi thử một số trò chơi toán học.

33. Learn the proper way to set the table. Set the table for dinner.

Học cách để chuẩn bị bàn ăn lịch sự. Sắp xếp bàn ăn tối cho gia đình.

34. Make a list  of  20  nouns  and  say  them  or  write  them.  Remember  a  noun  is  a  person, place,  thing, or animal,  such as brother, beach, basketball, or buffalo.

Lập danh sách 20 danh từ và nói hoặc viết ra. Hãy nhớ danh từ là người, địa điểm, sự vật, hoặc động vật, chẳng hạn như anh em, bãi biển, bóng rổ, hoặc con trâu.

35. Make a list  of  20  powerful  verbs  and  say  them  or  write  them.  Remember,  a  verb  is  an action,  such as xxx or xxx.

Lập danh sách 20 động từ và nói hoặc viết chúng ra. Hãy nhớ rằng, động từ là từ chỉ hành động, chẳng hạn như xxx hoặc xxx.

36. Make name cards  for  your  family  to  use  at  dinner.  Does  everyone  usually  sit  at  the  same spot?

Làm thẻ tên cho các thành viên trong gia đình để sử dụng trong bữa ăn tối. Mọi người có thể ngồi tại vị trí có gắn thẻ tên của mình.

37. Make a menu  showing  what  your  family  is  having  for  dinner.  If  you  are  able  to, add  some choices,  such  as  water or juice or milk for the beverages.

Lên thực đơn cho gia đình trong bữa tối. Nếu có thể, hãy thêm một số lựa chọn, chẳng hạn như nước hoặc trái cây hoặc sữa cho đồ uống.

38. Use sticky notes  to  “label” a  room.  If  you  can’t  spell  a  word,  it’s  okay.  Do  you  best  to use  the sounds you know.

Sử dụng ghi chú để “dán nhãn” các đồ dùng trong một căn phòng. Nếu con có thể đánh vần một từ, cũng không sao cả. Con có thể sử dụng những âm của chữ cái mà con biết.

39. Find some objects to build with. How high can you go? Long? Wide?

Tìm một số đồ dùng để có thể khám phá. Nó cao bao nhiêu? Dài? Rộng?

40. November 14 was  National  Clean  Out  Your Refrigerator Day. Did you miss it? Help a parent clean out your refrigerator.

Ngày 14 tháng 11 là Ngày Quốc Tế dọn sạch tủ lạnh. Con hãy hỗ trợ ba mẹ dọn sạch tủ lạnh nhé.

41. Explore the website www.weather.com. Look up the weather forecast for your town. Compare the weather where you live with the weather in two other cities in other parts of the country or the world. Can you find a place that is much warmer than where you live? Much colder?

Khám phá website: www.weather.com. Tra cứu dự báo thời tiết thành phố của con. So sánh thời tiết nơi con sống với thời tiết ở hai thành phố khác ở các vùng, đất nước khác nhau trên thế giới. Con có tìm thấy một nơi ấm áp hơn nhiều so với nơi con sống không? Có nơi nào lạnh hơn nhiều không?

42. On New Year’s Eve, many people make resolutions for the upcoming year. Write one resolution or tell someone a resolution you had. How can you plan to keep your resolution? Vào đêm giao thừa, nhiều người sẽ đưa ra mục tiêu cho năm mới sắp tới. Viết ra mục tiêu hoặc kể cho ai đó về mục tiêu mà con đã có. Lên kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.

43. Count down from 10 to 0. Now can you do it from 20? How about 50?

Đếm ngược từ 10 tới 0. Con có thể đếm ngược tương tự từ 20? Con có thể làm tương tự từ 50?

44. Start at 23 and count up. Start at 41 and count up. What about 56, 29, 48, 78, and 93?

Bắt đầu từ 23 và đếm ngược lại. Bắt đầu từ 41 và đếm lên. Con có thể làm tương tự với 56, 29, 48, 78 và 93.

45. With your parent’s permission, call an aunt, uncle, cousin, or grandparent and chat.

Với sự cho phép của ba mẹ, con hãy gọi điện cho dì, chú, anh họ hoặc ông bà để trò chuyện.

46. Explore the website https://kids.nationalgeographic.com/. Read or have someone read through some of the news stories.

Khám phá website https://kids.nationalgeographic.com/. Con có thể đọc hoặc nhờ ai đó đọc cho con một số mẩu tin.

47. Learn how to make a friendship bracelet and make a bracelet for a friend.

Học cách làm vòng tay tình bạn và làm một vòng tay cho bạn bè.

48. Write a story that starts like this: “I was on my way to my best friend’s house when…”

Viết một câu chuyện bắt đầu với câu: “Tôi đang trên đường đến nhà người bạn thân nhất của tôi khi….”

49. Write a story that starts like this: “It had been raining for an hour when…”

Viết một câu chuyện bắt đầu với câu: “Trời đã mưa trong một giờ khi…”

50. December 4 is National Cookie Day. Did you miss it? Help an adult make cookies. You might even want to try a new recipe!

Ngày 4 Tháng 12 là Ngày Quốc Tế Bánh Cookie. Con có thể giúp ba mẹ làm bánh. Con có thể thử một công thức làm bánh mới nếu con muốn!

Z2168463369512 06f10181fa5983b92e7ea9bf91ba3eef

51. Did you  get  holiday  or  birthday  gifts  recently?  Write  thank  you  notes  to  people for gifts  or  for the gift of their time.

Con có được nhận quà vào ngày lễ nào hay dịp sinh nhật gần đây không? Hãy viết lời cảm ơn cho mọi người vì những món quà đó.

52. Have you  heard  of  Martin  Luther King,  Day?  Talk  with  someone  in  your  family about one of your dreams, and write one thing or draw a picture of what you can do to help your dream come true.

Con đã nghe nói về Ngày Martin Luther King, Jr chưa? Hãy nói chuyện với ai đó trong gia đình về một trong những ước mơ của con, và viết một điều hoặc vẽ một bức tranh về những điều con sẽ làm để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

53. Dust or polish an area in your house.

Hãy phủi bụi hoặc đánh rửa một khu vực trong nhà của con.

54. Make your bed today. You can do it all by yourself!

Con có thể dọn dẹp giường ngủ của mình trong ngày hôm nay. Con có thể tự làm việc này một mình nhé.

55. January 28th  is  National  Blueberry  Pancake  Did  you  miss  it? Research a recipe for blueberry pancakes and make breakfast for your family.

Ngày 28 Tháng 1 là ngày Quốc Tế Bánh Pancake Việt Quất. Con hãy nghiên cứu công thức làm bánh và làm bữa sáng cho gia đình nhé.

56. Make some  sort  of  a  sculpture  or  structure  with  clay,  cotton  balls,  tooth picks, etc., and  take  a picture  of    Can  you  make  something  unlike  anything  you  have  ever made  before?

Tạo một tác phẩm điêu khắc nào đó bằng đất sét, bông gòn, tăm…và chụp ảnh nó. Con có thể làm một tác phẩm mà con chưa từng làm trước đây.

57. January 24 is Compliment Day. Give 5 compliments to someone you love.

Ngày 24 Tháng 1 là Ngày Khen Ngợi. Hãy dành tặng 5 lời khen cho người mà con yêu thương.

58. Learn a new crafting skill: knit, crochet, spin, weave, quilt, hook rugs, embroider, tie-dye, beadwork, paint, or sculpt.

Học một hoạt động thủ công mới: đan, móc, quay, dệt, chăn bông, móc thảm, thêu, buộc-nhuộm, đính cườm, sơn hoặc điêu khắc.

59. Did you celebrate President’s Day? Can you name a past president?

Con có thể chào đón Ngày Tổng Thống. Con có thể kể tên một Tổng Thống trong quá khứ mà con biết.

60. Choose a favorite book and create a book cover for it. Decorate it, write the title and author, and draw a picture. Try to make it different than the cover that the book already has.

Con có thể chọn một cuốn sách yêu thích và tạo bìa sách cho nó. Trang trí, viết tiêu đề và tác giả, vẽ một bức tranh. Sáng tạo để tác phẩm khác với bìa cuốn sách đã có.

61. Do you  know  about  dental  hygiene?  Do  you  brush  your  teeth? Draw  a  picture  of  your teeth.

Con đã biết cách vệ sinh răng miệng của mình chưa? Con có đánh răng không? Vẽ một bức tranh về hàm răng của con.

62. February is  Children’s  Dental  Health    Ask  your  parents  to  look   at  this website http://www.ada.org/2714.aspx#sheets for puzzles about healthy teeth.

Tháng 2 là Tháng Sức Khỏe nha khoa của trẻ em. Con có thể mời ba mẹ xem website http://www.ada.org/2714.aspx#sheets này để biết các câu đố về răng để có một hàm răng khỏe mạnh.

63. Count all  of  the  table  legs  in  your house.  Can  you  write  that  number?  What  if  you  had one  more table?  What  would  the  number  be?  Can  you  make  an  addition  problem  to show  that  number sentence?

Con có thể đếm tất cả các chân bàn trong nhà không? Con có thể viết số đó ra không? Nếu chúng ta có thể một bàn nữa thì con số sẽ là bao nhiêu? Con có thể thực hiện một phép tính cộng để hiển thị đáp án đó không?

64. Practice tying your shoes.

Thực hành việc buộc dây giày.

65. Estimate (make a  good  guess  about)  the  number  of  plates  there  are  in  your  Write down your estimate and then count. Was your estimate close?

Ước tính (phỏng đoán) số lượng đĩa có trong nhà của con. Viết ra ước tính của con và sau đó đếm lại. Ước tính của con có gần đúng không?

66. Did you know that every country has a unique flag? Visit this website: http://www.supercoloring.com/coloring-pages/countries-cultures/flags-of-the-world and choose your favorite flag, print it, and color it.

Con có biết rằng mỗi quốc gia đều có một lá cờ riêng? Truy cập trang web này http://www.supercoloring.com/coloring-pages/countries-cultures/flags-of-the-world  và chọn lá cờ yêu thích của con, in nó ra và tô màu.

67. Prepare your own lunch or snack today.

Chuẩn bị bữa ăn trưa hoặc bữa ăn nhẹ của con trong ngày.

68. What can  you  make  with  toothpicks?  Visit  this  website  for ideas: https://www.stemlittleexplorers.com/en/createamazingstructures/

Con có thể làm gì với tăm? Hãy truy cập website này để tham khảo thêm các ý tường: https://www.stemlittleexplorers.com/en/createamazingstructures/

69. Research what types of flowers, fruits, and vegetables grow best in your state in April. Draw a picture of some of the flowers, fruits, and vegetables.

Tìm các loại hoa, trái cây và rau nào phát triển tốt nhất ở nơi con ở vào Tháng Tư. Vẽ hình ảnh một số hoa, quả và rau.

70. Have a  conference  with  your  parents  about  what  you  think  you  do  well  and  what  you think   you need to practice

Có một buổi trò chuyện với ba mẹ của bạn về những gì con nghĩ rằng mình đã làm tốt và những gì con muốn mình cần phải cải thiện thêm.

71. Johann Sebastian  Bach  was  born  on  March  21,    Listen  to  a  piece  of  his  music.  Which piece did you listen to? How does it sound: happy, sad, or excited?

Johann Sebastian Bach sinh ngày 21 tháng 3 năm 1685. Hãy nghe một bản nhạc của nghệ sĩ đó. Con đã nghe bài nào? Âm thanh của nó như thế nào: vui, buồn, hay phấn khích.

72. Earth Day  is  an  annual  event  celebrated  around  the  world  on  April  22nd  to  demonstrate support for environmental protection. Draw a picture that shows what you love about the earth.

Ngày Trái Đất là một sự kiện thường niên được tổ chức trên khắp thế giới vào ngày 22 Tháng 4 để thể hiện sự ủng hộ đối với việc bảo vệ môi trường. Vẽ một bức tranh thể hiện điều mà con yêu thích về Trái Đất.

73. We often hear “Reduce, Reuse, Recycle” when talking about the Earth. This week, find 3 ways that you can reduce, reuse, or recycle what you use.

Chúng ta thường nghe “Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế” khi nói về Trái Đất. Tuần này, hãy tìm 3 cách để con có thể giảm bớt, tái sử dụng hoặc tái chế những gì bạn đã sử dụng.

74. Can you  name  all  the  coins?  Sort  a  piggy  bank  or  extra  change  from  a    Can  you  put all  the coins that are alike together?

Con có thể kể tên tất cả các mệnh giá không? Phân loại tiền một con heo đất hoặc tiền lẻ thừa từ cha mẹ. Con có thể đặt các mệnh giá tiền giống nhau cùng nhau.

75. The first  week  in  May  is  Be  Kind  to  Animals    Write  a  poem  or  story  that expresses  the importance of animals in your life.

Tuần đầu tiên của Tháng 5 là Tuần lễ đối xử tử tế với động vật. Viết một bài thơ hoặc một câu chuyện thể hiện tầm quan trọng của động vật trong cuộc sống của con.

76. What do  you  know  about  fractions?  Look  for  fractions  in  your  home  and  draw  what  they are and where you found them. Hint: Do you like pizza?

Con biết gì về phân số? Tìm các phân số trong nhà của con, vẽ chúng và con tìm thấy chúng ở đâu. Gợi ý: Con có thích ăn pizza không?

77. Can you sort some objects? Ask a parent for some small objects (coins, beads, jewelry, and paperclips are  some  great  ideas)! Can  you  sort  them?  Put  all  the  objects  that are the same together. Do any of the objects share characteristics?

Con có thể làm hoạt động phân loại không? Nhờ ba mẹ chuẩn bị một số đồ vật nhỏ (tiền xu, chuỗi hạt, đồ trang sức và kẹp giấy cũng là một số ý tưởng tuyệt vời)! Con có thể phân loại những đồ vật đó, tìm ra các vật giống nhau. Có đồ vật nào có đặc điểm chung không?

78. May 16  is “Love a Tree Day.” Draw  a  picture  of  a  tree  on  your  sidewalk  or  in  your  yard, neighborhood,  or  park  near    Can  you  label  the  trunk,  branches,  and  leaves?  Where are  the roots?

Ngày 16 Tháng 5 là “Ngày Yêu Cây”. Vẽ hình một cái cây trên vỉa hè hoặc trong sân, khu phố hoặc công viên gần nhà con. Con có thể dán nhãn cho thân, cành và lá không? Rễ ở đâu?

79. Have you  heard  of  the  artist  Piet  Mondrian?  He  liked  to  use  primary  colors (red, blue, yellow). Using  paint  or  food  coloring  (with  a  parent’s permission),  mix  primary  to  see  if  you  can  make secondary colors (green, orange, purple). If  you make a mess, make  sure  you clean it up!

Con đã nghe về nghệ sĩ Piet Mondrian chưa? Ông thích sử dụng các màu cơ bản (đỏ, xanh, vàng). Sử dụng sơn hoặc màu thực phẩm (với sự cho phép của ba mẹ), trộn màu chính để xem con có thể tạo ra các màu phụ (xanh lá cây, cam, tím) hay không. Hãy nhớ dọn dẹp sau khi làm xong hoạt động nhé!

80. Find shapes in your house: circles, squares, rectangles, and triangles. Can you draw them?

Tìm các hình dạng có trong nhà của con: hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác. Con có thể vẽ chúng không?

81. May is National Photograph Month. Work with a member of your family to put together a family collage using your favorite photographs.

Tháng Năm là ngày Quốc Tế Chụp Ảnh. Cùng hoạt động với một thành viên trong gia đình để ghép ảnh gia đình lại với nhau bằng những bức ảnh mà con yêu thích.

82. Chinese New  Year  is  the  Chinese  festival  that  celebrates  the  beginning  of  the new year on a traditional  Chinese     Count  on  your  calendar  how  many  days  we  have  until  the Chinese New Year.

Tết Nguyên Đán là lễ hội của người Trung Quốc tổ chức đầu năm mới theo lịch truyền thống của Trung Quốc. Hãy đếm trên lịch của con xem chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán nhé.

83. Use a  ruler  to  measure  your    Can  you  trace  your  shoe  or  foot? Use  a  ruler to measure  how long your foot is. Measure the foot of someone else in your family, too!

Dùng thước để đo chân. Con có thể theo dõi giầy hoặc chân của con. Dùng thước để đo và đo chân của những người khác trong gia đình.

84. Help wash and prepare vegetables. Chop celery, peel potatoes, slice tomatoes, and more.

Giúp rửa và chuẩn bị rau. Cắt nhỏ cần tây, gọt vỏ khoai tây, cắt lát cà chua.

85. Interview an adult using 4 questions. Ask them: “Where did you live as a child?” “What school did you  go  to?” “What  was  your  favorite  food?” “What  sports/activities  did  you  do?” Draw  a picture of this adult when they were little.

Phỏng vấn một người lớn bằng 4 câu hỏi. Hỏi họ: “Bạn sống ở đâu khi còn nhỏ?” “Những trường bạn đã học?” “Món ăn ưa thích của bạn là gì?” “Bạn đã chơi những môn thể thao/hoạt động nào?”. Hãy vẽ một bức tranh về người mà con phỏng vấn khi họ còn nhỏ.

86. Make a calendar of your summer break. Include any classes or trips you are planning on taking, or activities you would like to do at home

Lên kế hoạch cho kì nghỉ hè của con. Bao gồm bất kỳ lớp học hoặc chuyến đi nào con đang muốn thực hiện hoặc các hoạt động con muốn thực hiện ở nhà.

87. Practice writing the numbers from 0 to 100.

Tập viết các số từ 0 đến 100.

88. Practice writing the alphabet. Can you write all the letters?

Ôn luyện viết bảng chữ cái. Con có thể viết tất cả các chữ cái không?

89. Write your  name  in  rainbow  colors!  Can  you  write  your  last  name, too?  How  about  your middle name?

Viết tên của con với màu cầu vồng. Con có thể viết họ của mình chứ? Và tên đệm của con?

90. June is  National  Fresh  Fruit  and  Vegetables    Try  a  new  fruit  or  vegetable  this  week and tell someone what you thought of it. Did you like it? Draw the vegetable or fruit and make a smiley face or a sad face depending on if you liked it or not.

Tháng 6 là Tháng Quốc Tế Rau Qủa. Hãy thử một loại trái cây hoặc rau mới trong tuần này và nói cho ai đó về cảm nghĩ của con. Con có thích nó không? Vẽ rau hoặc trái cây và tạo thành mặt cười hoặc mặt buồn tùy theo con có thích hay không nhé.

91. Do you have  a  pet? Draw  a  picture  of  your  pet  and  label  the  parts  of  your  pet: leg, tail, nose, whiskers, etc.  If  you don’t have a pet, draw the pet you would like to have!

Con có nuôi thú cưng không? Vẽ hình ảnh thú cưng của con và dán nhãn các bộ phận của thú cưng: chân, đuôi, mũi, râu…Nếu con không có thú cưng, hãy vẽ thú cưng mà con muốn có nhé!

92. Can you name all of these body parts? Elbow, ankle, knee, neck, shoulder, chest, thigh, and face. Have an  adult  draw  around  your  body  on  a  big  piece  of    Can  you  label  your  body parts? You can do this outside on the sidewalk with some chalk!

Con có thể kể tên tất cả các bộ phận cơ thể không? Khủy tay, mắt cá chân, đầu gối, cổ, vai, ngực, đùi, và mặt. Con có thể nhờ người lớn vẽ xung quanh cơ thể của con trên một tờ giấy lớn. Con có thể dán nhãn các bộ phận cơ thể của mình không? Con có thể vẽ bên ngoài hiên với một ít phấn!

93. Have a  grown up  download  the  TinyBop  app  on  their  phone  and  learn  about  the  inside  of  the human body.

Con có thể nhờ người lớn tải ứng dụng TinyBop trên điện thoại và tìm hiểu về bên trong cơ thể của con người.

94. Create your  own    Draw  a  picture  of  a  super hero  and  villain.  Then, tell  a grown up the story of your hero.

Tạo phim hoạt hình của riêng con. Vẽ một bức tranh của một siêu anh hùng và nhân vật phản diện. Sau đó, kể cho một người lớn trong câu chuyện về người anh hùng của con.

95. Using bed sheets,  pillows,  and  anything  else  you  can  find,  create a  fort  or  tent  to play in. You can even pretend you’re camping and add sleeping bags and story time to the fort.

Sử dụng ga trải giường, gối và bất cứ thứ gì khác mà con thể tìm thấy để tạo pháo đài hoặc lều để chơi. Con thậm chí có thể giả vờ như đang cắm trại và thêm túi ngủ cũng như thời gian kể chuyện ở trong pháo đài.

96. Find an  old  shoe box  and  see  how  many  creative  ways  you  can  use  Is  it  a hat? A rocketship?  A shoe?

Tìm một hộp đựng giầy cũ và xem mình có thể làm gì đó một cách sáng tạo. Nó có phải là một chiếc mũ? Một tên lửa? Một chiếc giày?

97. Ask an adult to play music and have a dance party.

Con có thể nhờ người lớn bật nhạc và tổ chức tiệc nhảy.

98. Have an  adult  help  you  cut  pieces  of  paper  to  make  a  paper    Can  you  write  down  one thing every day that you are grateful for and add it to the chain?

Nhờ người lớn giúp con cắt các mảnh giấy để làm dây chuyền bằng giấy. Con có thể viết ra một điều mỗi ngày mà con biết ơn và thêm nó vào chuỗi không?

99. Do you  have  a  deck  of  cards  lying  around  the  house?  Try  building  a  house  of  cards  and stacking them as high as you can.

Con có một bộ bài ở trong nhà không? Hãy thử xây dựng một ngôi nhà gồm các thẻ và xếp chúng cao nhất có thể.

100. Learn about  a  job  that you see often in the community, such as teacher, police officer, or trash collector. Talk to an adult about what that person does. Can you pretend to be that person for the afternoon?

Tìm hiểu về một công việc mà con thường thấy ở trong cộng đồng, chẳng hạn như giáo viên, cảnh sát hoặc người thu gom rác. Nói chuyện với một người lớn về những gì người đó làm. Con có thể đóng vai người đó vào buổi chiều không?

Mong các con sẽ có thật nhiều cảm hứng khi thực hiện theo những gợi ý này nhé!

(Nguồn: https://amshq.org/)

———————————————————-

TRƯỜNG LIÊN CẤP SONG NGỮ MAYA

Xem thêm hoạt động học tập của học sinh Maya tại: https://maya.edu.vn/blog

Chuyến tham quan thực tế ảo: https://maya.edu.vn/vrtour

Tư vấn tuyển sinh: 0971698228/ 0971588228

admissions@mayaschool.edu.vn

Làng Maya – Thôn Đồng Dâu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội