100 hoạt động dành cho học sinh Tiểu học Montessori

100 hoạt động dành cho học sinh tiểu học Montessori

04.08.2021 4:06:00

100 Activities for Montessori Elementary Students / 100 hoạt động dành cho học sinh tiểu học Montessori

Ams 1

An eclectic listing that we hope will inspire you! / Một danh sách chiết trung mà chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn!

 

1. Draw a map of a room in your house on graph paper. Be sure to label everything.

Vẽ bản đồ một căn phòng trong nhà bạn lên giấy kẻ ô. Nhớ ghi tên mọi thứ.

2. Interview your family and make a family newspaper.

Phỏng vấn gia đình bạn và làm một tờ báo gia đình.

3. Go on an adventure in your backyard or city street. Bring a smart phone or camera along and take pictures of the biggest, smallest, and most unusual objects that you find.

Thực hiện một chuyến phiêu lưu ở sân sau nhà hoặc trên đường phố. Mang theo một chiếc điện thoại thông minh hoặc một chiếc máy ảnh và chụp ảnh những vật lớn nhất, nhỏ nhất hoặc bất thường nhất mà bạn tìm thấy.

4. Plan a meal for your family. Have someone teach you how to prepare and cook the meal.

Lên kế hoạch một bữa ăn cho gia đình. Nhờ một người dạy bạn cách chuẩn bị và nấu bữa ăn.

5. Explore the website www.biography.com by looking up a famous person that interests you. Record who you decided to research and a few facts that you didn’t know about them.

Khám phá website www.biography.com bằng cách tra một người nổi tiếng khiến bạn hứng thú. Ghi lại người bạn quyết định nghiên cứu và một vài thông tin mà bạn không biết về người đó.

6. Learn a new household skill such as washing clothes, doing dishes, ironing, or polishing silver.

Học một kỹ năng việc nhà mới như giặt quần áo, rửa bát, là quần áo, hoặc đánh bóng đồ bạc.

7. Work with someone who knows how to build a fence, a bike ramp, a bookcase, a bench, or something similar.

Làm việc với một người biết cách xây một hàng rào, dốc để đạp xe, giá sách, ghế dài, hoặc thứ gì đó tương tự.

174266482 299303155140407 1588651169201358375 N

8. Explore the website www.howstuffworks.com and find a section that interests you. Write down some interesting facts that you learn.

Khám phá website www.howstuffworks.com và tìm một lĩnh vực khiến bạn hứng thú. Hãy viết một số thông tin thú vị mà bạn học được.

9. Make a botany map of your backyard. Place each plant in its place on the map and label each plant with its common name. Can you also find out the scientific names of the plants?

Lập một bản đồ thực vật với sân sau nhà. Đặt từng cây vào vị trí của nó trên bản đồ và ghi tên thông dụng của từng cây. Bạn có thể tìm được tên khoa học của cây không?

10. Look through the local newspaper or your Scholastic News and find a story about an issue you care about in the community or world. Write letters to elected officials or to the editors of the newspaper expressing your opinions about the issues you’ve read about.

Lướt qua tờ báo địa phương hoặc Scholastic News và tìm một câu chuyện về một vấn đề bạn quan tâm có liên quan đến cộng đồng hoặc thế giới. Viết thư cho nhà chức trách hoặc biên tập viên của các tờ báo để thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề mà bạn đã đọc.

11. Write a review of a movie you saw. Tell the basic idea and what you liked about it. What didn’t you like about it?

Viết một bài bình luận về một bộ phim mà bạn đã xem. Hãy kể ý tưởng cơ bản và những điều bạn thích ở bộ phim. Bạn không thích điều gì ở bộ phim?

12. Tell your family about the way one of the days of the week got its name. Practice and memorize the days of the week in order.

Hãy kể cho gia đình nghe về việc một ngày trong tuần đã được đặt tên như thế nào. Tập và ghi nhớ các ngày trong tuần theo thứ tự.

13. Explore the European Space Agency’s website www.esa.int/esaKIDSen/ and find a section that interests you. Write down some interesting facts that you learn and bring them in to share.

Khám phá website của Cơ quan Vũ trụ châu Âu www.esa.int/esaKIDSen/ và tìm một lĩnh vực khiến bạn hứng thú. Viết ra một số thông tin thú vị mà bạn học được và mang chúng đi chia sẻ.

14. Write letters to your friends and relatives.

Viết thư cho bạn bè và họ hàng.

15. Write a review of a book you read. Tell the basic idea and what you liked about it. What did the author do to tell the story? What did they not do so well?

Viết một bài bình luận về một cuốn sách mà bạn đã đọc. Hãy kể ý tưởng cơ bản và những điều bạn thích ở cuốn sách. Tác giả kể câu chuyện như thế nào? Nó không tốt lắm ở đâu?

16. Explore the Kids Press Corp website at

http://teacher.scholastic.com/scholasticnews/press_corps/index.asp.

Look through a few of the stories. Write a synopsis of your favorite story.

Khám phá website của Kids Press Corp tại

http://teacher.scholastic.com/scholasticnews/press_corps/index.asp.

Hãy lướt qua một vài câu chuyện. Viết một bài tóm tắt câu chuyện ưa thích của bạn.

17. Read some poetry. Memorize your favorite poem and recite it to your family.

Đọc một bài thơ. Học thuộc bài thơ ưa thích của bạn và đọc nó cho gia đình.

18. Learn about how fiction and non-fiction books are organized (the Dewey Decimal System). Can you tell what kinds of books are in the 300s section? How about the 900s?

Hãy tìm hiểu về cách các cuốn sách có các yếu tố hư cấu và không hư cấu được sắp xếp (theo Hệ thống thập phân Dewey – Hệ thống mà hầu hết các thư viện sử dụng để sắp xếp sách. Mỗi cuốn sách được gán một số gọi gồm ba chữ số dựa trên nội dung cuốn sách (chú thích của người dịch)). Bạn có thể kể xem các cuốn sách nằm trong danh mục số 300 là nhóm sách loại nào không? Còn nhóm 900 thì sao?

Img 8345

19. Practice telling stories. Think of a story that you know well and try to tell it in several different ways. For example, tell the story from a different point of view or in a different setting.

Hãy tìm hiểu về cách sắp xếp sách hư cấu và phi hư cấu (hệ thập phân Dewey). Bạn có thể nói loại sách nào ở khu vực 300 không? Khu vực 900 thì sao?

20. Explore YouTube and decide on 2 or 3of the videos that you would like to watch on how something is made. BEFORE watching them, make a prediction on how you think the item is made. Watch the video and write the way the item is actually made. Were you close or did it surprise you?

Khám phá YouTube và quyết định 2 hoặc 3 video mà bạn muốn xem có liên quan đến việc một cái gì đó được làm ra như thế nào. TRƯỚC KHI xem, hãy dự đoán về việc bạn nghĩ nó được làm ra như thế nào. Hãy xem video và ghi lại cách cái đó thực sự được làm ra. Bạn có đoán gần đúng không hay nó khiến bạn ngạc nhiên?

21. Remember trick-or-treating? Make a bar graph of the different varieties of candy you received from your neighbors. For example, you might sort it out into categories like chocolate, hard candy, and soft candy. Be creative.

Bạn có nhớ trò “bị ghẹo hay cho kẹo” không? Hãy lập một biểu đồ thanh cho những loại kẹo khác nhau mà bạn nhận được từ hàng xóm. Ví dụ, bạn có thể phân chúng thành các loại như sô cô la, kẹo cứng, và kẹo mềm. Hãy sáng tạo.

22. Discover vegetables typically cooked in spring, such as asparagus, xxx, and xx, and learn how to whip them into a delicious meal.

Khám phá những loại rau thường được nấu vào mùa xuân, như măng tây, xxx, và xx, cũng như học cách biến chúng thành một bữa ăn ngon.

23. Learn how to cook a food that is generally made in the fall like pumpkin bread, applesauce, or sweet potatoes.

Học cách nấu một món ăn mà thường được làm vào mùa thu như bánh mì bí ngô, nước sốt táo, hay khoai lang.

24. Explore the website www.history.com and find out some facts about the Ancient Egyptians.

Khám phá website www.history.com và tìm ra một vài thông tin về người Ai Cập cổ đại.

25. October is National Popcorn Poppin’ Month. If your family has popcorn kernels, measure out 1 tablespoon and estimate how many kernels are in it. Then count them and see how close you were. Help your family pop the corn and enjoy!

Tháng Mười là Tháng nổ bắp rang quốc gia. Nếu gia đình bạn có hạt bỏng ngô, hãy đong một thìa canh và ước tính trong đó có bao nhiêu hạt. Rồi đếm và xem bạn ước tính đúng đến đâu. Hãy giúp gia đình nổ bỏng và thưởng thức nào!

26. Help plan the next family vacation. Research the landmarks, geography, and culture of the area you’ll be visiting. Map out the route you’ll take.

Giúp lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ tiếp theo của gia đình. Nghiên cứu những điểm mốc, địa lý và văn hóa của khu vực mà bạn sắp đến. Hãy lên lộ trình bạn sẽ đi.

27. Explore the CIA’s World Factbook at https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. Look through some of the facts they keep on countries and compare them to the United States.

Khám phá World Factbook của CIA tại https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. Hãy lướt qua một vài thông tin mà họ lưu giữ về các quốc gia và so sánh chúng với Mỹ.

28. Look through the store ads online. Do some comparative shopping of at least five items that are in multiple ads. Which store had the best deals? Make a chart of the information you found.

Xem lướt qua những quảng cáo trực tuyến của các cửa hàng. So sánh ít nhất năm mặt hàng xuất hiện trên nhiều quảng cáo. Cửa hàng nào có món hời nhất? Lập bảng về thông tin bạn tìm được.

29. Get a lesson on how to take pictures with your family camera. Learn to use the different settings and research the names of the different parts of the camera like the lens, shutter, aperture, and flash.

Học cách chụp ảnh bằng máy ảnh gia đình. Học cách sử dụng các chế độ khác nhau và nghiên cứu tên các bộ phận khác nhau của máy ảnh như ống kính, cửa sập, độ mở và đèn nháy.

30. Write a thank you note to someone. For example, thank a grandparent for spending time with you, thank a brother or sister for helping you learn something, or thank a coach for helping you learn a sport. Make sure to give them the note!

Viết một mảnh giấy cám ơn cho một người nào đó. Ví dụ, cám ơn ông bà vì đã dành thời gian với bạn, cám ơn anh chị em vì đã giúp bạn học điều gì đó, hoặc cám ơn một người huấn luyện viên vì đã giúp bạn học một môn thể thao. Hãy bảo đảm đưa cho họ mảnh giấy đó nhé!

31. Be a book reviewer for Scholastic News. Pick a book that you’ve read recently and write a short summary (about 100 words). Introduce the main character and briefly describe the plot. Don’t give away the ending! Explain why you liked the book and why you think other kids might enjoy reading it. Is it an important book? What is something interesting you learned from it? Is it funny, sad, happy, exciting, or a combination of these? When you are done, mail it to: Scholastic News, 557 Broadway 4th Floor, New York, NY 10012.

Hãy trở thành một người bình luận sách cho Scholastic News. Chọn một cuốn sách mà bạn đã đọc gần đây và viết một bài tóm tắt ngắn (khoảng 100 từ). Giới thiệu nhân vật chính và miên tả ngắn gọn nội dung. Đừng nói kết cục nhé! Hãy giải thích tại sao bạn thích cuốn sách và tại sao bạn nghĩ nhứng đứa trẻ khác có thể thích nó. Nó có phải một cuốn sách quan trọng không? Bạn học được điều gì thú vị từ nó? Nó hài hước, buồn bã, vui vẻ, phấn khích, hay là tổng hợp của những cái này? Khi bạn xong, hãy gửi nó đến: Scholastic News, 557 Broadway, tầng 4, New York, NY 10012.

32. Explore the website https://www.adaptedmind.com/index.php and try out some of the math games.

Khám phá website https://www.adaptedmind.com/index.php và thử một vài trò chơi toán.

33. Learn the proper way to set the table. Set the table this week.

Học cách dọn bàn ăn thật chuẩn. Và hãy xung phong dọn bàn tuần này.

34. Make a list of 20 powerful verbs and use them to write a story.

Lập một danh sách 20 động từ mạnh và dùng chúng viết một câu chuyện.

35. Keep statistics. Graph things like when you go to bed, how many pages you read each day, how many ounces of water you drink per day, and how long it takes you to eat breakfast. What other measurements can you make?

Lập thống kê. Trước khi đi ngủ, hãy tổng hợp thành biểu đồ những thứ như một ngày bạn đọc bao nhiêu trang sách, bạn uống bao nhiêu ml nước, và bạn ăn sáng mất bao lâu. Bạn có thể đo lường những điều gì khác?

Img 5196

36. Make place cards for your family to use at dinner.

Làm bảng tên giữ chỗ để gia đình bạn sử dụng vào bữa tối.

37. November 14th is National Clean Out Your Refrigerator Day. Help a parent clean out your refrigerator, including throwing out old items and scouring it with soap and water.

Ngày 14 tháng 11 là Ngày vệ sinh tủ lạnh quốc gia. Hãy giúp bố mẹ vệ sinh tủ lạnh, bao gồm việc vứt đi những món đồ cũ và lau chùi bằng xà phòng với nước.

38. Explore the website www.weather.com. Look up the weather forecast for your town. Compare the weather where you live with the weather in two other cities in other parts of the country. Can you find a place that is much warmer than where you live? Much colder? Besides temperature, what other things are predicted on this website?

Khám phá website www.weather.com. Tra dự báo thời tiết ở nơi bạn ở. So sánh thời tiết nơi bạn sống với thời tiết ở hai thành phố khác nằm tại những khu vực khác của đất nước. Bạn có thể tìm một nơi nóng hơn nhiều nơi bạn sống không? Lạnh hơn nhiều? Ngoài nhiệt độ, có điều gì khác cũng được dự báo ở website này?

39. On New Year’s Eve, many people make resolutions for the upcoming year. Write one resolution you had and make a plan to achieve it.

Vào đêm giao thừa, nhiều người lập mục tiêu cho năm tiếp theo. Viết ra một mục tiêu của bạn và lập kế hoạch để đạt được nó.

40. Research how to count down from 10 to 0 in six different languages. Can you also find out how to say “thank you” in those languages?

Nghiên cứu cách đếm ngược từ 10 về 0 bằng sáu ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm ra cách nói “cảm ơn” bằng những ngôn ngữ đó không?

41. With your parent’s permission, call an aunt, uncle, cousin, or grandparent and chat.

Xin phép bố mẹ để gọi cho cô dì chú bác hoặc ông bà và trò chuyện.

42. Explore the website https://kids.nationalgeographic.com/ and read through some of the news stories.

Khám phá website https://kids.nationalgeographic.com/ và đọc lướt một vài câu chuyện tin tức.

43. Learn how to make a friendship bracelet and make one.

Học cách làm một chiếc vòng tay tình bạn và hãy làm một chiếc nhé.

44. Write a story using this writing prompt: “I was sledding down the biggest slope when…”

Viết một câu chuyện, sử dụng câu mở đầu sau: “Tôi đang trượt xuống con dốc cao nhất thì…”

45. Write a story using this writing prompt: “Spring is coming and I’m going to…”

Viết một câu chuyện, sử dụng câu mở đầu sau: “Mùa xuân đang tới và tôi định sẽ…”

46. Go for a walk with someone in your family. Find five signs of spring and write about them, draw them, or photograph them.

Đi dạo với một người trong gia đình bạn. Tìm năm dấu hiệu của mùa xuân và viết về chúng, vẽ chúng, hoặc chụp ảnh chúng.

47. Explore the website https://www.brainpop.com/science/weather/snowflakes/. Learn about the six different types of snowflakes and do an activity or two!

Khám phá website https://www.brainpop.com/science/weather/snowflakes/. Tìm hiểu về sáu loại bông tuyết khác nhau và thực hiện một hoặc hai hoạt động.

48. Learn about the Civil Rights Movement by looking on the internet with a parent. Write down some of the things that surprised you.

Tìm hiểu về phong trào Quyền dân sự bằng cách tra trên mạng với bố mẹ. Viết ra một vài điều khiến bạn ngạc nhiên.

49. December 4th is National Cookie Day. Did you miss it? Help an adult make cookies. You might even want to try a new recipe.

Ngày 4 tháng 12 là Ngày bánh quy quốc gia. Bạn có bỏ lỡ mất ngày đó không? Hãy giúp một người lớn làm bánh quy. Bạn có khi còn muốn thử một công thức mới đấy.

50. Use the website http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx to make a graph. You might also like to get a lesson from someone older who knows how to make graphs on a computer program like Microsoft Word or Excel.

Sử dụng website http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx để lập một biểu đồ. Bạn có thể muốn học từ một người lớn tuổi, biết cách lập biểu đồ trên một chương trình máy tính như Microsoft Word hay Excel.

51. December 6th, 1896 is Ira Gershwin’s birthday. Listen to a song that he or his brother George Gershwin wrote. What did you think of the song? Write about it.

Ngày 6 tháng 12 năm 1986 là sinh nhật của Ira Gershwin. Lắng nghe một bài hát mà ông hoặc em trai ông George Gershwin viết. Bạn nghĩ thế nào về bài hát? Hãy viết về nó.

52. Did you get holiday or birthday gifts recently? Write thank you notes to those people or write thank you notes to people who have given you the gift of their time.

Gần đây bạn có được nhận quà sinh nhật hay quà du lịch không? Viết mảnh giấy cám ơn cho những người tặng quà bạn hoặc những người đã dành thời gian cho bạn.

53. Have you heard of Martin Luther King, Jr. Day? Talk about one of your dreams with an adult and write one thing you can do to help your dream come true.

Bạn đã từng nghe về Ngày Martin Luther King, Jr. chưa? Hãy nói về một trong những giấc mơ của bạn với một người lớn và viết một điều bạn có thể làm để giúp giấc mơ của bạn thành hiện thực.

54. January 28th is National Blueberry Pancake Day. Did you miss it? Research a recipe for blueberry pancakes that your family hasn’t used before and make breakfast for your family.

Ngày 28 tháng 1 là Ngày bánh kếp việt quất quốc gia. Bạn có bỏ lỡ ngày đó không? Nghiên cứu một công thức làm bánh kếp việt quất mà gia đình bạn chưa từng sử dụng và làm bữa sáng cho gia đình bạn.

55. Check out the website http://greece.mrdonn.org/ to get some information about life in Ancient Greece. Bring in the information you gathered to share with the class.

Vào website http://greece.mrdonn.org/ để lấy vài thông tin về đời sống ở Hy Lạp cổ đại. Mang thông tin bạn thu thập được đến lớp để chia sẻ với lớp.

56. Make some sort of a sculpture or structure with clay, cotton balls, toothpicks, etc. and take a picture of it. Can you make something unlike anything you have ever made before?

Làm một tác phẩm điêu khắc hoặc cấu trúc nào đó bằng đất sét, bông, tăm, v.v. và chụp ảnh nó. Bạn có thể làm một thứ khác hoàn toàn tất cả những thứ bạn từng làm trước đây không?

Img 9367

57. January 24th is Compliment Day. Give 5 compliments to people you care about. Write down the people you complimented.

Ngày 24 tháng 1 là Ngày khen. Hãy khen những người mà bạn quan tâm 5 lần. Viết ra những người mà bạn khen.

58. Learn a new skill: knit, crochet, spin, weave, quilt, hook rugs, embroider, tie-dye, beadwork, paint, or sculpt.

Học một kỹ năng mới: đan, móc, xoay, dệt, may chăn, móc thảm, thêu, nhuộm buộc, kết hạt, vẽ, hoặc điêu khắc.

Img 5328

59. Read a book on Greek mythology. Practice retelling the myth to members of your family.

Đọc một cuốn sách về thần thoại Hy Lạp. Tập kể lại thần thoại đó cho các thành viên của gia đình.

60. Fold laundry this week. If you’re not sure how, ask a parent (or sibling or friend) for a lesson.

Gấp quần áo tuần này. Nếu bạn không biết cách, hãy nhờ bố mẹ (hoặc anh chị em, bạn bè) hướng dẫn.

61. Did you celebrate Presidents Day? Find a list of all the U.S. presidents and try to memorize the their names, beginning with George Washington. How many can you remember?

Bạn đã kỷ niệm Ngày Tổng thống chưa? Hãy tìm một danh sách tất cả Tổng thống Mỹ và cố gắng nhớ tên của họ, bắt đầu từ George Washington. Bạn có thể nhớ bao nhiêu?

62. Choose a favorite book and create a book cover for it. Decorate it, write the title and author, and draw a picture. Try to make it different than the cover that the book already has.

Chọn một cuốn sách ưa thích và làm một cái bìa sách cho nó. Trang trí nó, viết tên sách và tên tác giả, vẽ một bức tranh. Cố làm khác với bìa vốn có của cuốn sách.

63. Do you know about dental hygiene? Research the following terms: cavity, molar, gingivitis, dentin, fluoride, and the prefix “ortho.”

Bạn có biết về vệ sinh răng miệng không? Nghiên cứu các thuật ngữ sau: hốc răng, răng hàm, viêm lợi, ngà răng, flo, và tiền tố “nha”.

64. February is Children’s Dental Health Month. Ask your parents to look at http://www.ada.org/2714.aspx#sheets for puzzles about healthy teeth.

Tháng Hai là Tháng sức khỏe răng miệng trẻ em. Hãy nhờ bố mẹ vào trang http://www.ada.org/2714.aspx#sheets để lấy các câu hỏi về một hàm răng khỏe.

65. Teach someone in your family about a type of poetry. Write a poem with that person.

Dạy một người trong gia đình về một loại thơ. Cùng viết một bài thơ với người đó.

66. Practice tying your shoes.

Tập buộc dây giày.

67. Interview a family member. First, come up with at least 10 questions to ask them. Then, sit with them or call them and ask your questions. Be sure to be a good listener and ask more questions if you think of them during the interview. Write down the answers you get.

Phỏng vấn một thành viên gia đình. Trước tiên, nghĩ ra ít nhất 10 câu hỏi để hỏi người đó. Rồi ngồi với người đó hoặc gọi điện và hỏi các câu hỏi. Hãy bảo đảm là bạn lắng nghe chăm chú và hỏi thêm câu hỏi nếu bạn nghĩ ra trong khi phỏng vấn. Viết ra câu trả lời bạn thu được.

68. Estimate the number of plates there are in your house. Write down your estimate and then count. Was your estimate close?

Ước tính số lượng đĩa có trong nhà bạn. Viết ra ước tính đó rồi đếm. Bạn có ước tính gần đúng không?

69. Practice your typing skills on www.typingweb.com. Try not to look down at your hands while you type. This may be easier if you use a dish towel to cover your hands while typing.

Tập kỹ năng gõ trên www.typingweb.com. Cố đừng nhìn xuống tay khi bạn gõ. Có thể dễ hơn nếu bạn dùng một cái khăn để che tay lại trong khi gõ.

70. Do you know the history of the American flag? Tell your parents about the meaning of the stars and stripes on the flag.

Bạn có biết lịch sử của cờ nước Mỹ không? Hãy kể cho bố mẹ về ý nghĩa của những ngôi sao và gạch ngang của lá cờ.

71. Research a famous woman in history. After gathering some information, write a report to share the details of her life.

Tìm hiểu thông tin một phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử. Sau khi thu thập một vài thông tin, viết một báo cáo để chia sẻ những chi tiết về cuộc đời người đó.

72. Prepare your own lunch this week.

Tự chuẩn bị bữa trưa cho mình trong tuần này.

73.The toothpick was patented on February 20th, 1872. What can you make with toothpicks? Build it and draw it or glue it and bring it in to share. There are also puzzles at this website: https://www.stemlittleexplorers.com/en/create-amazing-structures/.

Tăm được cấp bằng sáng chế vào ngày 20 tháng 2 năm 1872. Bạn có thể làm gì với tăm? Hãy dùng nó để xây dựng, vẽ, hoặc dán và mang đi chia sẻ. Có những trò chơi lắp ghép ở website này: https://www.stemlittleexplorers.com/en/create-amazing-structures/

74. Research what types of flowers, fruits, or vegetables grow best where you live. Prepare a planter or garden to grow what you researched.

Nghiên cứu các loại hoa, quả, hay rau nào phát triển nhất ở nơi bạn sống. Chuẩn bị một cái chậu hoặc một khu vườn để trồng cái bạn đã nghiên cứu.

75. Have a conference with your parents about what you think you do well and what you think you need to practice more.

Thảo luận với bố mẹ bạn về thứ bạn nghĩ bạn làm tốt và thứ bạn nghĩ bạn cần tập luyện thêm.

76. Johann Sebastian Bach was born on March 21th, 1685. Listen to a piece of his music. Which piece did you listen to? Does it sound happy, sad, or excited? Write about it.

Johann Sebastian Bach sinh ra vào ngày 21 tháng 3 năm 1685. Hãy nghe một bản nhạc của ông. Bạn nghe bản nhạc nào? Nó vui, buồn, hay hào hứng? Hãy viết về nó.

77. Earth Day is April 22! Ask an adult to teach you about the electricity in your house. Find the meter and learn about how it keeps track of the electricity used. Maybe you can even look at the bill and find out how much electricity your family uses each month. Why do you think it changes from month to month? Make a list of ways that you and your family can reduce the amount of electricity you use? Are there things we can do at school too?

Ngày Trái đất là 22 tháng 4! Hãy nhờ một người lớn dạy bạn về điện trong nhà bạn. Hãy tìm công tơ và tìm hiểu cách nó đo lượng điện năng tiêu thụ. Bạn thậm chí có thể nhìn vào hóa đơn và tìm hiểu xem gia đình bạn sử dụng bao nhiêu điện mỗi tháng. Bạn nghĩ tại sao nó thay đổi từ tháng này qua tháng khác? Hãy lập một danh sách những cách mà bạn và gia đình có thể giảm lượng điện năng tiêu thụ. Có những việc chúng ta cũng làm được ở trường không?

78. We often hear “Reduce, Reuse, Recycle” when talking about protecting the environment. This week, find 3 ways that you can reduce, reuse, or recycle what you use. Write down your ideas.

Chúng ta thường nghe khẩu hiệu “Tiết giảm, tái sử dụng, tái chế” khi nói về việc bảo vệ môi trường. Tuần này, hãy tìm 3 cách bạn có thể tiết giảm, tái sử dụng, hoặc tái chế thứ bạn sử dụng. Hãy viết ra các ý tưởng của bạn.

79. Find some coins in your house and find 5 different ways to make $1.00. Write down how many of each coin you used for each combination. For an extra challenge, find 10 or 15 ways!

Tìm một vài đồng xu trong nhà bạn và tìm 5 cách khác nhau để tạo thành 1 đô. Viết ra số đồng xu bạn sử dụng ở mỗi cách. Để khó hơn thì hãy tìm 10 hoặc 15 cách.

80. The first week in May is “Be Kind to Animals Week.” Write a poem or story that expresses the importance of animals in your life.

Tuần đầu tiên của tháng năm là Tuần tử tế với động vật. Hãy viết một bài thơ hoặc một câu chuyện thể hiện tầm quan trọng của động vật trong cuộc sống của bạn.

81. May 16th is “Love a Tree Day.” Look at a tree in your yard, neighborhood, or in a park near you, and write a poem about it.

16 tháng 5 là Ngày yêu cây. Hãy nhìn vào một cái cây trong vườn, khu dân cư, hoặc công viên gần bạn, và viết một bài thơ về nó.

Img 5633

82. May is “National Photograph Month.” Work with a member of your family to put together a family collage using your favorite photographs. Be creative!

Tháng 5 là Tháng ảnh quốc gia. Hãy làm việc với một thành viên trong gia đình để tạo nên một tấm ảnh gia đình bằng việc ghép những tấm ảnh mà bạn ưa thích. Hãy thật sáng tạo!

83. May 30th is Memorial Day, when we honor those people who have died while serving the United States. Find out what Memorial Day celebrations will be taking place around the country. You might want to find out if there is a parade or celebration taking place in your town. What do they do at Arlington National Cemetery?

30 tháng 5 là Ngày tưởng niệm, thời điểm chúng ta tưởng niệm những người đã hy sinh khi phục vụ nước Mỹ. Hãy tìm hiểu xem những lễ tưởng niệm nào sẽ diễn ra trên khắp đất nước. Bạn có thể muốn tìm hiểu xem có lễ diễu hành hay kỷ niệm nào diễn ra ở nơi mình sống hay không. Họ làm gì tại nghĩa trang quốc gia Arlington?

84. June is National Fresh Fruit and Vegetables Month. Try a new fruit or vegetable this week and write a review about how it tastes.

Tháng 6 là Tháng rau quả tươi quốc gia. Hãy thử một loại rau quả mới trong tuần này và viết một bài bình luận về vị của nó,

85. What do you know about fractions? Look for fractions in your home and write what they are and where you found them.

Bạn biết gì về phân số? Hãy nhìn vào những phân số trong nhà bạn và viết ra chúng là gì cũng như bạn thấy chúng ở đâu.

86. Manners and etiquette are important in any civilization, but they vary from country to country and over time. For example, in China, when a meal is served, everyone waits for the host to begin eating before anyone else eats. In India, it is the eldest person who begins eating first. Research table manners in the United States and make a list of the rules we observe here. Then talk to someone who has visited another country and ask about the differences. You can also ask a grandparent or another elder if they recall any changes in manners over time. Write about your findings.

Cách cư xử và lễ nghi là những điều quan trọng trong bất kỳ nền văn minh nào nhưng mỗi quốc gia mỗi khác và biến đổi theo thời gian. Ví dụ, ở Trung Quốc, khi một bữa ăn được đem ra, mọi người đợi chủ nhà ăn thì mới bắt đầu ăn. Ở Ấn Độ, người cao tuổi nhất là người ăn trước nhất. Hãy nghiên cứu những cách cư xử trên bàn ăn ở Mỹ và lập một danh sách những nguyên tắc chúng ta quan sát ở đây. Sau đó hãy nói chuyện với người đã từng đi nước ngoài và hỏi về những sự khác biệt. Bạn cũng có thể hỏi ông bà hoặc một người già khác xem họ có nhớ bất kỳ sự thay đổi nào trong cách cư xử qua thời gian hay không. Hãy viết về những phát hiện của bạn.

87. Manners are very important to show respect to people, but they may change from culture to culture. Imagine that a person from a different culture was coming to visit you and your family and that they needed your help. Make a list of the 3 most important table manners that your visitor will need to know about, such as making sure you wait until everyone is served before eating. Make sure you practice your own rules!

Cách cư xử là điều rất quan trọng để thể hiện sự tôn trọng với mọi người, nhưng mỗi nền văn hóa có thể có cách cư xử khác nhau. Hãy tưởng tượng một người từ một nền văn hóa khác đang đến thăm bạn cùng gia đình bạn và người đó cần sự giúp đỡ của bạn. Hãy lập một danh sách gồm ba cách cư xử quan trọng nhất trên bàn ăn mà vị khách của bạn sẽ cần biết, ví dụ như hãy nhớ đợi mọi người đều có đồ ăn rồi mới ăn. Hãy bảo đảm rằng bạn cũng thực hiện nguyên tắc của chính mình!

88. Venn diagrams show differences and similarities between things. Draw a Venn diagram that shows similarities and differences between you and another person.

Biểu đồ Venn thể hiện những điểm giống và khác nhau giữa thứ này và thứ kia. Hãy vẽ biểu đồ Venn thể hiện những điểm giống và khác nhau giữa bạn và một người khác.

89. Have you heard of the artist Piet Mondrian? piet-mondrian.org/ He liked to use primary colors. Using paint or food coloring (with a parent’s permission), mix primary colors (red, blue, yellow) to see if you can make secondary colors (green, orange, purple). If you make a mess, make sure that you clean it up!

Bạn đã từng nghe đến nghệ sĩ Piet Mondrian chưa? piet-mondrian.org/ Ông thích sử dụng những màu cơ bản. Hãy dùng sơn hoặc màu thực phẩm (với sự cho phép của bố mẹ), trộn những màu cơ bản (đỏ, xanh dương, vàng) lại với nhau để xem bạn có thể làm ra những màu thứ cấp hay không (xanh lá cây, da cam, hồng tím). Nếu bạn làm ra một đống hỗn độn thì hãy nhớ dọn sạch nhé!

90. Find an acute angle, an obtuse angle, and a right angle in your house. Draw or take a picture of the angles that you find.

Hãy tìm một góc nhọn, một góc tù, và một góc vuông trong nhà bạn. Vẽ hoặc chụp ảnh những góc bạn tìm thấy.

168683879 503108890848151 2157975271129168166 N

91. Using clean socks, make a sock puppet. Give them a name and a story and put on a show for your family.

Sử dụng tất sạch, làm một con rối bằng tất. Đặt cho nó một cái tên, một câu chuyện rồi biểu diễn cho gia đình bạn xem.

92. Is your family planning a summer vacation this year? If so, help to research the destination you will visit. You can look up places to visit, routes to take, calculate the numbers of miles you will travel, and make a map.

Gia đình bạn có đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè năm nay không? Nếu có thì hãy giúp nghiên cứu điểm đến mà bạn sẽ đến. Bạn có thể tra những nơi mình sẽ ghé thăm, tuyến đường mình sẽ đi, tính toán số dặm mình sẽ du hành, và lập một bản đồ.

93. Learn the story of how the Star Spangled Banner became our National Anthem. What story does the song tell?

Hãy tìm hiểu câu chuyện về việc bài hát Star Spangled Banner (Lá cờ lấp lánh ánh sao) trở thành quốc ca như thế nào. Bài hát kể câu chuyện gì?

94. Although we traditionally sing the only first verse, the Star Spangled Banner is actually several verses long. How many verses can you memorize?

Mặc dù theo truyền thống, chúng ta chỉ hát lời đầu tiên nhưng bài hát Star Spangled Banner – Lá cờ lấp lánh ánh sao thực ra có nhiều lời. Bạn có thể nhớ được bao nhiều lời?

95. Interview a parent about their childhood and record the answers.

Hãy phỏng vấn bố mẹ về thời thơ ấu của họ và ghi lại câu trả lời.

96. Make a calendar of your summer break. Include any classes, trips, or camps you are planning on attending. Schedule the books you will read, when you will practice math facts, and any other research or skills that you want to learn during the summer.

Hãy lập một lịch nghỉ hè của bạn bao gồm tất cả các lớp học, các chuyến đi, hoặc chuyến cắm trại mà bạn đang lên kế hoạch tham gia. Hãy lên lịch các cuốn sách bạn sẽ đọc, khi nào bạn sẽ làm các bài toán, hay bất kỳ nghiên cứu hay kỹ năng nào khác mà bạn muốn học trong suốt mùa hè.

97. Write a persuasive letter to your parents, explaining what the perfect summer vacation would be. Be sure to do research about the places you want to visit so that you can include facts in your letter. Be sure to write each paragraph with a topic sentence!

Hãy viết một lá thư thuyết phục cho bố mẹ bạn, giải thích kỳ nghỉ hè hoàn hảo sẽ như thế nào. Hãy đảm bảo mình đã nghiên cứu những địa điểm mình muốn đến để có thể đưa các thông tin vào lá thư của mình. Hãy nhớ viết mỗi đoạn bằng một câu chủ đề!

98. Make a list of three (or more!) novels you will read this coming summer. They should be novels you haven’t read before.

Lập một danh sách gồm ba (hoặc nhiều hơn) tiểu thuyết bạn sẽ đọc vào mùa hè này. Chúng nên là những tiểu thuyết bạn chưa từng đọc.

99. Investigate a Rube Goldberg project. Visit https://sciencing.com/rube-goldberg-science-project-ideas-12749577.html. Read about Rube Goldberg, gather materials, and see if you can design a working “machine.” Take a picture or write about what you created.

Hãy thực hiện một dự án Rube Goldberg. Vào trang https://sciencing.com/rube-goldberg-science-project-ideas-12749577.html. Đọc về Rube Goldberg, thu thập nguyên vật liệu, và xem bạn có thể thiết kế một “cỗ máy” hoạt động hay không. Hãy chụp ảnh hoặc viết về thứ bạn đã tạo ra.

100. Collect rocks from your yard or a park near you and paint them. Then, return them to your yard or park.

Thu thập đá từ sân nhà hoặc công viên gần nhà bạn và sơn chúng. Sau đó, trả chúng lại sân nhà hoặc công viên.

Mong các con sẽ có thật nhiều cảm hứng khi thực hiện theo những gợi ý này nhé!

(Nguồn: https://amshq.org/)

———————————————————-

TRƯỜNG LIÊN CẤP SONG NGỮ MAYA

Xem thêm hoạt động học tập của học sinh Maya tại: https://maya.edu.vn/blog

Chuyến tham quan thực tế ảo: https://maya.edu.vn/vrtour

Tư vấn tuyển sinh: 0971698228/ 0971588228

admissions@mayaschool.edu.vn

Làng Maya – Thôn Đồng Dâu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội