ThS. Bùi Thị Thu Vân - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
ThS. Bùi Thị Thu Vân

Tổ trưởng Tổ Sử - Địa THCS

ThS. Bùi Thị Thu Vân

  • Giáo viên Sử-Địa và Nghiên cứu văn hóa tại Maya School, 2020-nay;
  • Giảng viên môn Địa Lý Việt Nam & Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2008-2020;
  • Giáo viên Địa lý Việt Nam trong môn Việt Nam học, Khối 4 đến Khối 10, Trường Quốc tế Hà Nội – HIS, 2017-2020.
  • Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, chuyên ngành Nghiên cứu Văn hóa;
  • Thạc sỹ Địa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007;
  • Cử nhân Sư phạm Địa lý, Đại học Sư phạm Hà nội, 2005.