ThS. Bùi Thị Thu Vân

Giáo viên Địa Lý THCS

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Giảng viên môn Địa Lý Việt Nam & Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2008-2020;

Giáo viên Địa lý Việt Nam trong môn Việt Nam học, Khối 4 đến Khối 10, Trường Quốc tế Hà Nội – HIS, 2017-2020.

 

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, chuyên ngành Nghiên cứu Văn hóa;

Thạc sỹ Địa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007;

Cử nhân Sư phạm Địa lý, Đại học Sư phạm Hà nội, 2005.