TIn tức & Sự kiện
Đào Anh Thư

Admin Dự án thực hành tại Xưởng Mỡ

Đào Anh Thư

– Trợ lý dự án The Forest Vietnam, 2020;
– Trợ lý dự án Chương trình Trường học Xanh, Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh, 2019;
– CTV Ban Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường, 2019.
– Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.