Đào Anh Thư - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Đào Anh Thư

Trưởng nhóm Admin Dự án thực tế

Đào Anh Thư

– Trợ lý dự án The Forest Vietnam, 2020;

– Trợ lý dự án Chương trình Trường học Xanh, Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh, 2019;

– CTV Ban Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường, 2019.

– Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.