MA. Mary Nholl T.Flores - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
MA. Mary Nholl T.Flores

Head of Montessori Lead Teacher Department

MA. Mary Nholl T.Flores

Cô Mary Nholl đã có 12 năm kinh nghiệm dạy Montessori (liên tục từ 2009 – nay), trong đó có 7 năm kinh nghiệm là Giáo viên Montessori cấp độ Tiểu học, và 5 năm kinh nghiệm là Giáo viên Montessori cấp độ Trung học (Adolescent/ Erdkinder) ở The Abba’s Orchard School.
Cô cũng có 2 năm kinh nghiệm là Người điều phối Campus của The Abba’s Orchard School.
Cô đã tốt nghiệp
– Thạc sỹ Chuyên ngành Giáo dục Năng khiếu và Tài năng (Special Education major in Giftedness and Talented);
– Cử nhân Tiếng Anh; và
– Cử nhân Giáo dục Trung học cơ sở.
Đồng thời Cô cũng đã hoàn thành
– Chương trình đào tạo Giáo viên Montessori Tiểu học tại The Abba’s Orchard Montessori Elementary Training năm 2010;
– Chương trình đào tạo Montessori cấp độ Trung học tại The Abba’s Orchard Montessori Elementary Training năm 2016; và
– Được cấp Chứng nhận Giáo viên Montessori Tiểu học bởi Montessori Tearcher Preparation of the the U.S, University of the Philippines năm 2012.