TIn tức & Sự kiện
Nguyễn Thị Phương

Giáo viên Tiếng Anh Người Việt

Nguyễn Thị Phương

– Giáo viên Tiếng Anh, Mindchamps International Preschool, 2019-2020;
– Giáo viên Tiếng Anh, GrapeSEED, 2018-nay.
– Tốt nghiệp Tiếng Anh thương mại, Đại học Ngoại ngữ, 2017.