TIn tức & Sự kiện
Nguyễn Tuấn Đức

Admin Dự án thực hành tại Xưởng Thảo mộc & Lá Mây Farm

Nguyễn Tuấn Đức

– Bộ phận Điều phối Chương trình – Chương trình hỗ trợ chống biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012-2016.
– Cử nhân Thương mại, The Royal Melbourne Institute of Technology University Vietnam.
– 200-hour Hatha Yoga Certificate (Zenith Yoga Hanoi), 2018.