Ban giám hiệu

Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài Thu

Chủ tịch Hội đồng Trường

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Hiệu trường Tiểu học, THCS

Vũ Thị Liên

Vũ Thị Liên

Phó Hiệu trưởng Phụ trách cấp Tiểu học

Jeff Lefke

Jeff Lefke

Phó hiệu trưởng phụ trách Chương trình Quốc tế

Nguyễn Hương Ly

Nguyễn Hương Ly

Quản lý chuyên môn Mầm non